Darmowa dostawa na wszystkie zamówienia powyżej 100 zł

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DLA SERWISU WWW.KARMABARS.PL

Niniejsza Polityka prywatności określa m.in. zasady funkcjonowania Serwisu internetowego Usługodawcy, dostęp i zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy. Niniejsza Polityka prywatności jest udostępniana nieodpłatnie na stronie internetowej www.karmabars.pl. Niniejszy dokument jest uzupełnieniem Regulaminu Serwisu z dnia 01.05.2019 r. i winien być interpretowany w zgodzie z jego postanowieniami. Polityka prywatności odpowiada wymaganiom Regulaminu o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podstawę prawną niniejszej Polityki prywatności stanowią: 

 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 2. Ustawa z dnia z 23 kwietnia 1964. Kodeks Cywilny;
 3. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).

Niniejsza Polityka prywatności w żaden sposób nie ogranicza ani nie wyłącza praw Usługobiorców wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności jej postanowień z powyższymi przepisami, zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy bezwzględnie wiążące. 

Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@karmabars.pl, oraz korespondencyjnie pod adresem: Karma Bars Sp. z o.o., ul. Piekary 24, 61-823 Poznań. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

§1 Serwis internetowy oraz świadczenie Usług

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu internetowego umożliwia korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności z następujących nieodpłatnych Usług:
 1. Formularz zamówienia – usługa jednorazowa rozpoczynająca się wraz z przystąpieniem przez Usługobiorcę do wypełnienia elektronicznego formularza w celu złożenia oferty związanej z Umową sprzedaży obejmującą Produkty dostępne za pośrednictwem Serwisu;
 2. Zarejestruj się – usługa jednorazowa rozpoczynająca się wraz z przesłaniem przez Usługobiorcę zgłoszenia założenia konta w Serwisie internetowym, po uprzednim wypełnieniu stosownych pól oraz podaniu danych niezbędnych do założenia konta, a także po zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu Internetowego;
 3. Zaloguj się – usługa umożliwiająca Usługobiorcy po Zarejestrowaniu się w Serwisie Internetowym, korzystanie z jego indywidualnego konta (Moje Konto), które każdorazowo pozwala Usługobiorcy na przeglądanie ostatnich zamówień, zarządzanie adresami płatności i dostawy oraz zmianę hasła i szczegółów konta.

 

 1. Korzystanie z Usług wymienionych w §1 ust. 1 jest możliwe po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu Internetowego oraz podaniu odpowiednich danych.
 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 3. Do korzystania z Usług w Serwisie Internetowym konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego: Windows 7+, macOS 10.13+, iOS 14.8+ oraz Android 8.1+ oraz przeglądarki internetowej:  Google Chrome (od wersji 104), Mozilla Firefox (od wersji 71),  Opera (od wersji 90), Safari (od wersji 5.1.), iOS Safari (od wersji 15.0), Internet Explorer 11 (lub nowszy).
 4. Dostęp do Serwisu Internetowego może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskania dostępu do sieci Internet. Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych leżą po stronie Usługobiorcy.
 5. Umowa zostaje zawarta z momentem skorzystania z dowolnej Usługi udostępnionej przez Usługodawcę i po uprzedniej akceptacji Regulaminu Serwisu Internetowego przez Usługobiorcę. 
 6. Usługodawca podejmuje działania mające na celu ciągłość funkcjonowania Serwisu Internetowego. Usługodawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego mogą wystąpić przerwy w celu jego aktualizacji, danych w nim zawartych, naprawienia błędów lub dokonania innych prac technicznych.
 7. Usługodawca zaznacza, iż dostęp do Serwisu Internetowego lub poszczególnych Usług  może być ograniczony czasowo lub wyłączony ze względu na przyczyny techniczne lub awarie. O każdej przerwie technicznej lub awarii, a także przewidywanym czasie ich trwania, Usługodawca będzie niezwłocznie informował Usługobiorców w sposób zwyczajowo przyjęty. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy techniczne były w miarę możliwości przeprowadzane w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 8. Usługodawca nie ma wpływu na treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Serwisie Internetowym. Usługodawca nie ma wpływu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy będących następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy.
 9. Usługobiorca zobowiązuje się powstrzymać się od wszelkich działań mogących utrudnić dostęp do Serwisu Internetowego lub Usług innym Usługobiorcom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz Usług, w szczególności Usługobiorca zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów i sieci Usługodawcy.
 10. Usługobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Usługodawcy o przypadkach naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego.
 11. W przypadku stwierdzenia, że Usługobiorca dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo narusza zasady współżycia społecznego lub godzi w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności jego dobre imię, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć Usługobiorcy możliwość korzystania z Serwisu, a także usunąć konto Usługobiorcy.  
 12. Korzystanie z Usług jest nieodpłatne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych Usług świadczonych w ramach Serwisu Internetowego lub wprowadzenia nowych płatnych Usług, promocji bądź rabatów.
 13. Zakazuje się dostarczania i rozpowszechniania przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym lub za jego pośrednictwem treści bezprawnych. Usługobiorca zobowiązuje się do niezamieszczania i nieprzesyłania treści lub odnośników do stron internetowych:
 1. naruszających prawa i dobra osób trzecich,
 2. wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej,
 3. propagujących pornografię lub przemoc,
 4. reklamowych,
 5. niezgodnych z zasadami powszechnie przyjętymi w społeczności internetowej.
 1. Usługobiorca zobowiązany powstrzymać się od wszelkich działań reklamowych i promocyjnych, jakichkolwiek towarów bądź usług, bez uzyskania pisemnej zgody od Usługodawcy.
 2. Usługobiorca może wykorzystywać Usługi dostarczane przez Usługodawcę wyłącznie w celach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.
 3. W razie zamieszczenia przez Usługodawcę treści naruszających postanowienia §1 ust. 14 – 16, Usługodawca ma prawo te treści usunąć.

§2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY ZA ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ORAZ WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług jest zawarta w odpowiednich przepisach, a niniejszego dokumentu nie należy odczytywać jako udzielającego dodatkowej gwarancji lub rozszerzania praw Usługobiorców ponad wymogi ustawowe. W szczególności zaś Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. treści zamieszczane przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym;
 2. jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania ze Serwisu Internetowego przez Usługobiorcę w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
 3. treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Serwisie Internetowym.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  zobowiązań wynikających z Umowy będące następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy.
 2. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę Usługobiorca może składać na adres poczty elektronicznej: biuro@karmabars.pl lub korespondencyjnie na adres: Karma Bars Sp. z o.o., ul. Piekary 24, 61-823 Poznań.
 3. Usługodawca w celu przyspieszenia procedury rozpatrywania reklamacji zaleca, aby składane reklamacje zawierały co najmniej następujące dane:
 1. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej);
 2. przedmiot reklamacji;
 3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Wymogi podane w §2 ust. 4 mają jedynie charakter zalecający. Złożenie reklamacji bez zachowania tych wymogów nie wypływa na skuteczność złożonej reklamacji.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 3. Usługodawca, rozpatrując reklamację, będzie stosować Regulamin Serwisu Internetowego oraz Politykę prywatności, a także powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjnej podany przez niego w reklamacji.
 5. Procedura reklamacyjna wskazane w ust. 3-8 niniejszego paragrafu dotyczy reklamacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego oraz Świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach Umowy. Postępowanie reklamacyjne dotyczące Produktów, wykonywania zawartych z Usługodawcą umów sprzedaży zostało uregulowane w Regulaminie Serwisu Internetowego.
 6. Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym jednostronnym oświadczeniem woli, na świadczenie wszystkich Usług lub tylko niektórych z nich, poprzez zgłoszenie wysłane pocztą elektroniczną ze stosownym żądaniem na adres Usługodawcy: biuro@karmabars.pl 
 7. Wypowiedzenie, o którym mowa w §2 ust. 10 nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy sprzedaży, na podstawie której Usługobiorca nabył Produkty.

§3 Dane osobowe

 1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.
 2. Korzystanie z Usług wymaga udostępnienia przez Usługobiorcę informacji z których niektóre mogą stanowić jego dane osobowe lub dane osobowe osób trzecich. 
 3. Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
 1. dla Usługi Zarejestruj się/Zaloguj się  – adres poczty elektronicznej, 
 2. dla Usługi Formularz zamówienia:
 1. w przypadku osób fizycznych  – imię i nazwisko oraz firma, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres do korespondencji i adres dostawy Produktów; 
 2. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz adres do korespondencji i adres dostawy Produktów, a dodatkowo Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
 3. w przypadku osób prawnych lub tzw. ułomnych osób prawnych – imię i nazwisko osoby działającej w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub tzw. ułomnej osoby prawnej, adres poczty elektronicznej lub numeru telefonu działającej w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub tzw. ułomnej osoby prawnej – o ile takowe wskazano. 
 1. Informacje uzyskiwane od Usługobiorcy stanowiące jego dane osobowe są przetwarzane w celu:
 1. podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Umowy sprzedaży pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą oraz dalszej realizacji tych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 3. innych aniżeli wskazanych powyżej wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę lub upoważnione podmioty trzecie, w szczególności w celach:
 1. rozliczenia świadczeń wynikających z umów zawartych z Usługobiorcą, 
 2. ochrony praw osób trzecich, 
 3. zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wykrywania zagrożeń, 
 4. dokonywania pomiarów statystycznych, 
 5. prowadzenia przez Usługodawcę marketingu bezpośredniego produktów oraz usług, 
 6. kontaktu z Usługobiorcą związanego z realizacją zawartych umów bądź rozpatrzenia reklamacji czy skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek nieudostępnienie danych wskazanych przez Usługodawcę jako wymaganych, będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umów bądź korzystania z Usług. 
 2. Usługobiorca przysługuje:
 1. a na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;  
 4. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
 5. na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych;
 6. na podstawie art. 21 RODO prawo do wniesienia sprzeciwu;
 7. podstawie art. 77 RODO prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. Cofnięcie zgody bądź wyrażenie sprzeciwu następuje poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub w inny wyraźny sposób dokonany przez Usługobiorcę. 
 1. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO w stosunku do danych osobowych przekazanych mu przez Usługobiorcę. 
 2. Dane udostępniane przez Usługobiorcę mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym usługi zapewnienia infrastruktury informatycznej lub też innych podmiotów, z którymi Usługodawca w tym zakresie współpracuje.
 3. Usługodawca udziela informacji o danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorcę organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 4. Usługodawca może powierzać do przetwarzania dane osobowe Usługobiorcy innym podmiotom, do celów związanych ze świadczeniem Usług i realizacją umów, przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO. Wskazane podmioty będą wówczas odbiorcami danych osobowych w rozumieniu RODO.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą oraz do niezwłocznej aktualizacji danych w przypadku ich zmiany poprzez skorzystanie z prawa do sprostowania danych. 
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji Usługi lub stosunków prawnych powstałych w wyniku skorzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego  oraz po ich zakończeniu, nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń z ich tytułu, a także przez czas trwania usprawiedliwionego celu po stronie Usługodawcy lub do czasu odwołania zgody wyrażonej przez Usługobiorcę.
 7. Usługodawca jako Administrator Danych Osobowych dba o ich bezpieczeństwo, w szczególności stosuje zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych. Do zabezpieczeń tych należą w szczególności:
 1. system bezpieczeństwa transmisji danych – dane Usługobiorców korzystających z Usług, szyfrowane są przy użyciu co najmniej 32-bitowego klucza protokołu SSL;
 2. system kontroli dostępu do danych – jedynie Usługodawca, Usługobiorca oraz upoważnione przez niego osoby, mają dostęp do danych.

§4 Polityka plików cookies

 1. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, służące do identyfikacji przeglądarki Usługobiorcy w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego. Za ich pomocą dostarczane są Usługodawcy informacje statystyczne o ruchu Usługobiorców, aktywności Usługobiorców i sposobie korzystania z Serwisu Internetowego. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Usługobiorcy. 
 2. Usługodawca wykorzystuje w ramach swojego Serwisu technologię plików cookies, local storage lub podobnych, służących do zbierania i przetwarzania danych, w następujących celach: 
 1. bezpieczeństwo i uwierzytelnianie – pliki cookies wykorzystywane są w celach wykrywania i przeciwdziałania zagrożeniom, w tym nieuprawnionemu korzystaniu z Serwisu Internetowego, a także w celu umożliwienia korzystania z Usług Serwisu Internetowego, dla których wymagana jest rejestracja i logowanie;
 2. funkcjonalność – pliki cookies wykorzystywane są w celu zapamiętania wybranych przez Usługobiorcę ustawień i personalizację jego interfejsu, np. w zakresie wybranego wyglądu strony, rozmiaru czcionki itp.
 3. analityka – pliki cookies wykorzystywane są do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z Serwisu Internetowego przez Usługobiorcę; w tym celu Serwis Internetowy wykorzystuje także usługę stron trzecich (np. Google Analytics), dzięki której uzyskuje zanonimizowane raporty o korzystaniu z Serwisu Internetowego oraz skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych.
 4. reklama – pliki cookies wykorzystywane są w celu badania wyborów dokonywanych przez Usługobiorców w Serwisie Internetowym, zainteresowań konkretnymi towarami, usługami lub treściami pochodzącymi od Usługodawcy, w celu zbudowania profilu jego zachowań pozwalającego na lepsze dopasowanie produktów lub treści podczas kolejnych wizyt w Serwisie Internetowym, a także w celu wyświetlania treści reklamowych pochodzących od Usługodawcy, gdy Usługobiorca przegląda inne strony w Internecie; cookies reklamowe wykorzystywane są jedynie dla potrzeb marketingu własnego Usługodawcy, z wyłączeniem podmiotów trzecich, zaś profilowanie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, lecz nie wywołuje dla Usługobiorców skutków prawnych ani nie wpływa na nich istotnie.
 1. Dane zapisane w plikach cookies, o których mowa w §4 ust. 2 pozyskiwane są  automatycznie, przy czym Usługobiorca może, za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Usługobiorcę urządzeniu telekomunikacyjnym, samodzielnie zarządzać plikami cookies. Usługobiorva może zdecydować o zablokowaniu plików cookies bądź wyłączeniu niektórych ich rodzajów, w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Całkowite zablokowanie obsługi plików cookies może powodować niemożność lub trudności w korzystaniu z Serwisu Internetowego lub poszczególnych jego Usług. Wyrażenie sprzeciwu wobec profilowania Usługobiorcy do celów wskazanych w §4 ust. 2 pkt 4), w tym poprzez ustawienia przeglądarki z której korzysta Usługobiorca, będzie skutkować dalszym wyświetlaniem reklam Usługodawcy, lecz nie opartych na danych pozyskanych od Usługobiorcy na podstawie sposobu korzystania z Serwisu Internetowego.
 2. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego zaleca się zaznajomienie ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Usługobiorcę przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Usługobiorcę sposób.
 3. Usługobiorca informowany jest o fakcie korzystania przez Usługodawcę z technologii plików cookies po wejściu przez Usługobiorcę na stronę główną Serwisu Internetowego wraz z odesłaniem do niniejszej Polityki prywatności. 
 4. W ramach Serwisu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcę przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki prywatności. W przypadku takiej zmiany, nowa treść zostanie opublikowana w Serwisie Internetowym z odpowiednią adnotacją o zmianie. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usług po wprowadzeniu zmian w Polityce prywatności równoznaczne jest z ich akceptacją. 
 2. Zmiany dotyczące aktualizacji danych Usługodawcy nie stanowią zmiany Polityki prywatności.
 3. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty poinformowania o zmianach w sposób przyjęty w Polityce prywatności. 
 4. Prawem właściwym dla oceny skutków prawnych stosowania Polityki prywatności oraz jest prawo polskie.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Polityki prywatności zostanie uznana za nieważne na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.
 6. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.05.2019 r. 

Polityka cookies

Stosujemy cookies w celach reklamowych, statystycznych i dostosowania oferty do Twoich potrzeb.

Możesz w każdej chwili dokonać zmian tych ustawień w przeglądarce, akceptując lub odrzucając część z tych plików. Jeśli będziesz korzystał z niniejszej strony bez zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki, będziemy zapisywali i uzyskiwali dostęp do tych informacji (cookie) w pamięci Twojego urządzenia końcowego (komputer, telefon itp.) w wymienionych celach. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.