Darmowa dostawa na wszystkie zamówienia powyżej 100 zł

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO KARMABARS.PL

 §1 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków korzystania z serwisu internetowego karmabars.pl, w tym m.in. sposób złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formy dostawy i płatności dostępne w serwisie, procedura odstąpienia od umowy, czy postępowanie reklamacyjne.
 2. Właścicielem serwisu internetowego www.karmabars.pl jest spółka Karma Bars Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 24, 61-823 Poznań, posiadającą: KRS: 0000775372, NIP 7831798814,  REGON 382757282, adres e- mail: biuro@karmabars.pl.  –  jego właściciel jest również administratorem danych osobowych oraz administratorem technicznym i merytorycznym.
 3. Regulamin obowiązuję od 01.05.2019

 §2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Cennik – informacje na temat oferty cenowej Usługi, dostępny na stronie www.karmabars.pl
 2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku.
 3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez określenie warunków świadczenia Usługi, w tym jej rodzaju, ilości i czasu świadczenia, a także wybranie sposobu dostawy i płatności.
 4. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Usługodawcą umowę o Usługę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o aktualnościach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego dostępny pod adresem: karmabars.pl/regulamin
 7. Serwis internetowy– serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://karmabars.pl.
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Usługobiorcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu internetowego zgodnie z Regulaminem.
 10. Usługa, produkt – usługa przygotowania i dostawy produktów wskazanych na stronie Serwisu internetowego, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o świadczenie usługi elektronicznej zawartej zgodnie z Regulaminem.
 11. Usługodawca – właściciel serwisu www.karmabars.pl jest spółka Karma Bars Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 24, 61-823 Poznań, posiadającą: NIP 7831798814,  REGON 382757282, adres e- mail: biuro@karmabars.pl.
 12. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo ułomna osoba prawna, która korzysta na terenie Rzeczpospolitej polskiej z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi z Usługodawcą.

§3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Serwisu internetowego, w tym w szczególności do dokonania Zamówienia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Usługobiorcy. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. włączona obsługa plików cookies,
  5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Zakazane jest podczas korzystania ze Serwisu internetowego dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie internetowym.

§4 Rodzaj i zakres Usług elektronicznych dostępnych w Serwisie internetowym

 1. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę jest umożliwienie Usługodawcy złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 2. W Serwisie internetowym Usługobiorca ma możliwość zapisania się do Newslettera, poprzez podanie swojego adresu e-mail w części dotyczącej Newslettera, a następnie klikniecie przycisku „Zapisz”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Usługodawcy i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 3. Następnie Usługodawca na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Usługodawcę, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 4. Usługodawca informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@karmabars.pl lub pisemnie na adres: ul.Piekary 24 61-823 Poznań. Rezygnacja z Newslettera możliwa jest także poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację podany w każdej wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.
 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży Usług zawierane za pośrednictwem Serwisu internetowego.

 §5 Składanie Zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia, Usługodawca zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. Wypełnić formularz Zamówienia dostępny w Serwisie internetowym w zakładce KOSZYK poprzez wybór Produktu, wskazanie czasu zamówienia, wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, wybrać metodę płatności za Zamówienie,
  2. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Usługobiorca akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  3. kliknąć w przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 2. Jeśli Usługobiorca wybrał metodę płatności za Zamówienie w postaci płatności ONLINE, po kliknięciu w przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” Usługobiorca zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Tpay.com celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Usługobiorca zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Serwisu internetowego z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży Usług objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Usługobiorcą a Usługodawcą.
 3. Jeśli Usługobiorca wybrał metodę płatności za Zamówienia w postaci PRZELEW TRADYCYJNY po kliknięciu w przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży USŁUG objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Usługobiorcą a Usługodawcą.
 4. W formularzu zamówienia Usługobiorca musi podać prawdziwe dane osobowe. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Usługobiorca podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Usługobiorca zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Usługodawcy przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy  na podjęcie kontaktu z Usługobiorcą, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Usługobiorcę.
 5. Usługobiorca oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§6 Zamówienie i zawarcie umowy o świadczenie usługi

 1. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy jest uprzednie złożenie przez Usługobiorcę Zamówienia oraz następnie potwierdzenie jego otrzymania i przyjęcie przez Sprzedawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. Nie zawiera kosztów dostawy i innych kosztów koniecznych do realizacji Usługi. W przypadku zawierania umowy o świadczenie Usługi za pomocą poczty elektronicznej informacja o cenie podawana jest Klientowi za jej pomocą przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi.
 3. Zamówienie może zostać złożone przez Usługobiorcę za pomocą Formularza Zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres biuro@karmabars.pl. Zamówienie składane za pomocą poczty elektronicznej powinno zawierać tożsame dane, jak w przypadku Zamówienia składanego za pomocą Formularza Zamówienia – w razie braków lub potrzeby uzupełnienia informacji Usługodawca poprosi Usługobiorcę o ich uzupełnienie.
 4. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie je przyjmuje, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi. Samo rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest następnie od daty rozpoczęcia Usługi wskazanej w przyjętym Zamówieniu oraz od uprzedniego dokonania płatności przez Usługobiorcę zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie.
 5. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i zawarcia umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługobiorcy o otrzymaniu Zamówienia i o zawarciu umowy o świadczenie Usługi.
 6. Rozpoczęcie realizacji Usługi (dostaw) następuje od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu z uwzględnieniem poniższych zasad:

w przypadku uznania rachunku bankowego Usługodawcy płatnością Usługobiorcy za Usługę w Dniu Roboczym rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi najpóźniej w trzecim następującym Dniu Roboczym po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu;

 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez:
 • udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu internetowego
 • przesłanie Klientowi warunków zawartej umowy na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Treść umowy o świadczenie Usługi jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu internetowego Usługodawcy.
 • Usługobiorca ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z propozycją zmiany warunków umowy o świadczenie Usługi oraz do dokonania ich zmiany po uprzednim wspólnym ustaleniu z Usługodawcą warunków zmiany oraz ich wspólnej akceptacji.

§7 Sposoby i terminy płatności za Usługę

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy następujące sposoby płatności z tytułu umowy o świadczenie Usługi:
 2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy.
 3. Płatności online za pośrednictwem serwisu tpay.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.tpay.com/.
 4. W przypadku wyboru przez Usługobiorcę sposobu płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy.
 5. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z płatności za pośrednictwem serwisu tpay.pl rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą obsługę tych płatności prowadzi Krajowy Integrator Płatności S.A, ul. Św. Marcin 73/6 , 61-808 Poznań, tel. +48 (61) 66 82 778, www.tpay.com, e-mail: info@tpay.com.
 6. Klient obowiązany jest do dokonania płatności za Usługę niezwłocznie.

§8 Koszt, sposoby i terminy dostawy Usługi

 1. Dostawa w ramach realizacji Usługi dostępna jest na obszarze wskazanym w zakładce WYSYŁKA I DOSTAWA dostępnej na stronie Serwisu Internetowego. W sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Usługobiorca jest o tym informowany.
 2. Koszt dostawy na terenie miasta wskazanego w pkt. 1 powyżej nie jest wliczony w cenę Usługi.
 3. Dostawa realizowana jest przez Usługodawcę lub na jego zlecenie za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost dla przesyłek krajowych, bądź firmy POCZTA POLSKA S.A.
 4. Dostawa jest realizowana zgodnie z zawartą umową o świadczenie Usługi – od dnia wskazanego w Formularzu zamówienia oraz przez okres i pod adres ustalony umową o świadczenie Usługi, z zastrzeżeniem zdania następnego. Rozpoczęcie realizacji Usługi (dostaw) na podstawie uprzednio przyjętego do realizacji Zamówienia następuje zgodnie z poniższymi zasadami:
 5. w przypadku uznania rachunku bankowego Usługodawcy płatnością Usługobiorcy za Usługę w Dniu Roboczym rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi najpóźniej w trzecim następującym Dniu Roboczym po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu.
 6. Dostawa jest realizowana w Dni Robocze w godzinach podanych w Formularzu Zamówienia. Usługobiorca może podać w Formularzu Zamówienia preferowane godziny dostawy w dostępnym przedziale czasowym, aczkolwiek nie są one wiążące dla Usługodawcy – Usługodawca może dokonać dostawy w całym podanym przedziale czasowym.

§9 Promocje i  kody rabatowe                         

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Serwisie internetowym bez uszczerbku dla praw nabytych przez Usługobiorcę, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Przeprowadzane przez Usługodawcę akcje promocyjne w Serwisie interetowym nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.
 3. W trakcie wypełnienia Formularza Zamówienia Usługobiorca ma możliwość podania posiadanego hasła rabatowego – celem jego zastosowania konieczne jest kliknięcia aktywnego pola w miejscu jego podawania.
 4. Kod rabatowy to indywidualny ciąg znaków uprawniający jego posiadacza do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w Serwisie Internetowym w wysokości oraz w okresie określonym przez Usługodawcę przy wydaniu danego kodu rabatowego. Skorzystanie z rabatu nie jest uzależnione od wartości umowy sprzedaży.
 5. Hasło rabatowe nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Usługobiorcę do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w Serwisie Internetowym.
 6. Usługobiorca nie może jednocześnie skorzystać z promocji oraz kodu rabatowego.

§10 Kontakt z Usługodawcą

 1. Adres Usługodawcy: Karma Bars Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 24, 61-823 Poznań.
 2. Adres e-mail Usługodawcy:  biuro@karmabars.pl
 3. Numer rachunku bankowego Usługodawcy: 09 1140 2004 0000 3902 7857 1053.
 4. Usługobiorca może porozumiewać się z usługodawcą za pomocą adresów i podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Usługobiorca może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą w godzinach od 9:00 do 17:00.

§11 Reklamacje

Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz świadczeniem Usług Usługobiorca może złożyć drogą elektroniczną (mailowo) na adres: biuro@karmabars.pl, pisemnie na adres: Piekary 24, 61-823.

Zaleca się, aby w opisie reklamacji Usługobiorca zawarł:

 • informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;
 • roszczenia Usługobiorcy;
 • dane kontaktowe składającego reklamację.

Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Usługobiorcę reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§12 Odstąpienie od umowy Konsumenta

Konsument, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w stosunku do umów:

 • świadczenie usług, jeżeli Usługobiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Piekary 24 61-823 Poznań lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@karmabars.pl.

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu jednak nie jest to obowiązkowe.

 §13 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej w Serwisie informatycznym.

§14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/ Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 §15 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ___________________
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Polityka cookies

Stosujemy cookies w celach reklamowych, statystycznych i dostosowania oferty do Twoich potrzeb.

Możesz w każdej chwili dokonać zmian tych ustawień w przeglądarce, akceptując lub odrzucając część z tych plików. Jeśli będziesz korzystał z niniejszej strony bez zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki, będziemy zapisywali i uzyskiwali dostęp do tych informacji (cookie) w pamięci Twojego urządzenia końcowego (komputer, telefon itp.) w wymienionych celach. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.